Contact Us
ಹೋಮ್ /ಅಬೌಟ್ ಅಜ ನಮಮ್ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಹೇಳಲು ಹೆಚಿಚ್ನ ಕಥೆಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿವೆ.

ರ್ೕನ್ ಲಾಯ್ಮ್ ನ ಇತಿಹಾಸ

Ļಶವ್ದ ಅಗರ್ ಮೂರು ಲಾಯ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ಗಳ ನಿಮಾರ್ಪಕರĹ,ಲ್ಗಿರ್ೕನ್ ಲಾಯ್ಮ್ ಲಾಯ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ಗಾಗಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಲಾತಮ್ಕತೆ, ಎಲೆಲ್ಮೀರದ ಗುಣಮಟಟ್ ಮತುತ್ಮಣಿಯದ ಉತಾಸ್ಹವನುನ್ ತರುವ ಪರಂಪರೆಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುತತ್ದೆ. ಪರ್ತಿವಷರ್ 24.52 ಮಿĹಯನ್ ļೕಟ್ಗಳ ಉತಾಪ್ದನಾ ಸಾಮಥಯ್ರ್ದೊಂದಿಗೆ, ಉತತ್ಮ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಭಯ್Ļರುವುದನುನ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಖಚಿತಪಡಿľಕೊಳುಳ್ತೆತ್ೕವೆ. ನĻೕನ ತಂತರ್Đಾನ ಮತುತ್ಸೃಜನļೕಲ ಪರಿಹಾರವು ūದಲ ದಿನದಿಂದ ನಮಮ್ ಮಾಗರ್ದļರ್ ಸೂತರ್ಗಳಾಗಿವೆ.

ವೃತಿಪರತ್ ವಾಸುತ್ļĹಪ್ಗಳು, ಒಳಾಂಗಣ Ļನಾಯ್ಸಕಾರರು ಮತುತ್ಅಂತಿಮ ಗಾರ್ಹಕರು ತಮಮ್ ಅಲಂಕಾರಿಕ Ļಚಾರಗĺಗೆ ಸೊಬಗು ಮತುತ್ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ವನುನ್ ಕೊಡಲು ನಮಮ್ನುನ್ ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು.

ನಾವು 23,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ವಿತರಕರ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗ್ರಾಹಕರ ಪಟ್ಟಿಯು ನಮಗೆ ಹೊಸತನವನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಮೌಲ್ಯಗಳು

ಗಿರ್ೕನ್ಲಾಯ್ಮ್ನĹಲ್ನಮಮ್ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಲಾಯ್ಮಿನೇಟ್ಗಳು ಸಥ್ಳಗಳನುನ್ ಪರಿವತಿರ್ಸಲು ಮಾತರ್ವಲಲ್ದೆ, ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಕರ್ಕೆಕ್ ಬರುವ ಎಲಲ್ರ ಜೀವನವನುನ್ ಉತಕ್ೃಷಟ್ಗೊĺಸಲು ನಾವು ಬಯಸುತೆತ್ೕವೆ. ಹೌದು, ಇದನುನ್ ನಮಮ್ ಪರ್ಮುಖ ಮೌಲಯ್ಗಳನುನ್ ಎತಿĿಡಿಯುವುದರ ತ್ ಮೂಲಕ ಮಾತರ್ ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ನಮಮ್ ಎಲಲ್ಪಾಲುದಾರರು ತಮಮ್ ಕೆಲಸದ ಜೀವನದĹಲ್ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮೌಲಯ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತುತ್ಅಭಾಯ್ಸ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿľಕೊಳುಳ್ತೆತ್ೕವೆ:

ನಂಬಿಕೆ - ನావು జనరు Ļಶాವ್ಸాహರ್ మతుತ್జವాಬాದ್ĸయుత ఎందు నంబుತెತ್ౕವె మతుತ್అవర నంİಕెయనుನ್ ఇದెౕ ĸౕĦ గĺసుತెತ್ౕವె

ವೇಗ - ನావು Īధರ್ĸసలు, పರ್Ħಕಿರ್ĵసలు మతుತ್ಕాయರ್గతಗెూĺసలు తವ್ĸతವాಗಿరుತెತ್ౕವె.

ಕಾಯರ್ಕಷ್ಮತೆ - ನావು ఉతಪ್నನ್గళ, జనర మతుತ್పರ್ಕಿರ್Ķగళ ಕాయರ್ಕಷ್మತెయనుನ್ ಗౌరĻసుತెತ್ౕವె.

ತಂಡದ ಕೆಲಸ - ನావು ఆంతĸక మతుತ್ಬాహಯ್ ಪాలుದారర సహŴౕగದెూంĨಗె ಹెěಚ್నదనుನ್ ಸాĩసుತెತ್ౕವె.

ಕĹಕೆ - ನావು కĹಕెయనుನ್ Ūರ್ౕತాಸ್Ŀసుತెತ್ౕವె; పರ್Ħಭెయనుನ್ రěľ మతుತ್ŪౕĽసుತెತ್ౕವె.

ನಮಮ್ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಗಳ ಪರ್ತಿŴಂದು ಅಂಶಗಳಲೂಲ್ನಾವು ಈ ಪರ್ಮುಖ ಮೌಲಯ್ಗಳನುನ್ ಕಾಯರ್ಗತಗೊĺಸುತೆತ್ೕವೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಾಧಯ್ವಾದಷುಟ್ ಉತತ್ಮವಾದ ಲಾಯ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ಗಳನುನ್ ತಲುಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾĻೕನಯ್ತೆಯನುನ್ ಬೆಳೆಸುತೆತ್ೕವೆ. ನಾವು ಜೀವನವನುನ್ ಉತಕ್ೃಷಟ್ಗೊĺಸುವ ಉತಪ್ನನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುನನ್ಡೆಸುವವರೆಗೂ ನಮಮ್ತಪುಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕĹಯಲು ಎಂದಿಗೂ Ŀಂಜರಿಯುವುದಿಲಲ್, ನಮಮ್ ದೃĽಟ್ ಸಪ್ಷಟ್ ಮತುತ್ಪಾರದಶರ್ಕವಾಗಿ ಉĺಯುತತ್ದೆ.

ರ್ೕನ್ ಲಾಯ್ಮ್ನ ನಾĻೕನಯ್ತೆಯ ಬದತೆಯು ಧ್ ಜೀವನವನುನ್ ಉತಕ್ೃಷಟ್ಗೊĺಸುವ ಸುಂದರವಾದ ಮತುತ್ಉದೆದ್ೕಶಪೂವರ್ಕ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಲಾಯ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಥ್ಳಗಳನುನ್ ಪರಿವತಿರ್ಸುತತ್ದೆ.