Image
ನಮಮ್ ವಾಯ್ಪಕ ವೈĻಧಯ್ಮಯ ಉತಪ್ನನ್ಗಳ ಶೆರ್ೕಣಿಯಿಂದ ಆಯೆಕ್ಮಾಡ

ಆಂಟಿವೈರಸ್,ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಫಂಗಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್

 • ĻĻಧ ಸಥ್ಳಗĺಗೆ ಮಜಬೂತಾದ ಬಣಣ್ಗಳು, ಮರದ ನೋಟ ಮತುತ್ಖನಿಜ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಹು ದೊಡಡ್ಆಯೆಕ್ ಇದೆ.
 • ಇದು ಧೃಡವಾಗಿ ಇರುತತ್ದೆ ಮತುತ್ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಮತುತ್ ಆಂಟಿಬಾಯ್ಕಿಟ್ೕರಿಯಲ್ ರಕಷ್ಣೆದಿಂದಾಗಿ ಮೇಲಪ್ದರಗಳನುನ್ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯĹಲ್ ನೋಡಿಕೊಳುಳ್ವುದು ಸುಲಭ.
 • ನಿಮಮ್ ಬಾಗಿಲುಗĺಗೆ ಸುಮಮ್ನೆ ಲೇಪ ಹಚಚ್ಬೇಡಿ, ಅವುಗಳನುನ್ ಸುಂದರವಾಗಿľ
 • ನಿಮಮ್ ಪರ್ತಿŴಂದು ಅಗತಯ್ವನುನ್ ಪೂರೈಸಲು Ļಶೇಷ ಗಾತರ್ದĹಲ್ಯೂ ಲಭಯ್Ļದೆ.
 • ಆಂಟಿ‐ಫಿಂಗಪಿರ್ರ್ಂಟ್ ಲಾಯ್ಮಿನೇಟ್ ಗಳು ಮೇಲಪ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಚುಚ್ ಬೀಳದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತತ್ದೆ.
 • ಈ ಲಾಯ್ಮಿನೇಟ್ ಮೇಲಪ್ರಗಳನುನ್ ರಂಧರ್ರĿತ ಮತುತ್ಜಲ‐ ನಿವಾರಕವು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಲಮ್ಶಗಳು ಮತುತ್ಗಿರ್ೕಸ್ ಗುರುತುಗಳನುನ್ ಸವ್ಚಚ್ಗೊĺಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತತ್ದೆ.
 • ಸುಂದರವಾದ ಮಜಬೂತಾದ ಮೇಲಪ್ದರಗĺಗೆ ಬಣಣ್ಗĺಂದ ಶುದದ್ಫಿನಿಶನುನ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
 • ಗೀರುಗಳನುನ್ ಮರೆಮಾಚುವ ಮತುತ್ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಮತುತ್ ಆಂಟಿಬಾಯ್ಕಿಟ್ೕರಿಯಲ್ ರಕಷ್ಣೆಯನುನ್ ತರುವ ಮೇಲಪ್ದರಗಳನುನ್ ನೋಡಿಕೊಳುಳ್ವುದು ಸುಲಭ
 • ಕಿರ್ಯಾತಮ್ಕ ಮತುತ್ಅಸಾಧಾರಣ ಬಣಣ್ಗಳು ಮತುತ್ಮರದ ಪರಿಣಾಮಗಳĹಲ್ಸೂಪರ್ ಹೈ‐ಶೈನ್ ಮೇಲಪ್ದರಗಳು
 • ಹೈ ಗೊಲ್ೕಸ್ ಫಿನಿಶ್ ದುಪಪ್ಟುಟ್ ಸವೆತ ಪರ್ತಿರೋಧವನುನ್ ನೀಡಿತತ್ದೆ ಮತುತ್ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಮತುತ್ಆಂಟಿಬಾಯ್ಕಿಟ್ೕರಿಯಲ್ ಸಂರŀತವಾಗಿರುತತ್ದೆ.
 • ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗĺಗಾಗಿ ಸುಂದರ ಮತುತ್ಬಾĺಕೆ ಬರುವ ಪರಿಹಾರಗಳನುನ್ Ļನಾಯ್ಸಗೊĺಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಕಠಿಣವಾದ ಕಲೆ ಮತುತ್ಗೀರು ನಿರೋಧಕತೆಯು ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಮತುತ್ಆಂಟಿಬಾಯ್ಕಿಟ್ೕರಿಯಲ್ ರಕಷ್ಣೆಯಿಂದ ಪರ್Ŵೕಜನವನುನ್ ಪಡೆಯುತತ್ದೆ.
 • ಪರ್ತಿ ಸಣಣ್ಸೂಕಷ್ಮ್ ವಯ್ತಾಯ್ಸ ಮತುತ್Ļವರಗಳನುನ್ ಸೆರೆĿಡಿಯುವ ನĻೕನ ಮುದರ್ಣ ತಂತರ್Đಾನವನುನ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಆಧುನಿಕ, ಅತಾಯ್ಧುನಿಕ ಮಾದರಿಗಳು ವಸತಿ ಮತುತ್ವಾಣಿಜಯ್ ಬೆಂಚ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಕೌಂಟರ್ಟಾಪ್ಗಳು ಮತುತ್ ವಟಿರ್ಕಲ್ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್ಗĺಗೆ ಸೂಕತ್ವಾದ ಅನನಯ್, ಐಷಾರಾಮಿ ನೋಟವನುನ್ ನೀಡುತತ್ವೆ.
 • ನಿಮಮ್ ಸಥ್ಳಗĺಗೆ ಅದುಭ್ತ ಸಪ್ಶರ್ವನುನ್ ಕೊಡಲು ಲಾಯ್ಮಿನೇಟನುನ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದ
 • ಅವು ನೈಸಗಿರ್ಕ ಪರ್ಪಂಚದ ಉಷಣ್ತೆಯನುನ್ ಹೊರಹುಮಿಮ್ಸುತತ್ವೆ.
 • ಕಸಟ್ಮ್ / ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಯ್ಮಿನೇಟಳು ಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮುದಿರ್ತ ಮಾದರಿಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿರುತತ್ವೆ.
 • ಬೆಸ್Ūೕಕ್ನĹಲ್ಲಭಯ್Ļರುವುದರಿಂದ ನಿಮಮ್ ಸವ್ಂತ Ļನಾಯ್ಸವನುನ್ ಲಾಯ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಬಹುದು
 • ತಡೆರಹಿತ ಮುಕ್ತಾಯ
 • ಎತ್ತರದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಎತ್ತರವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನೆಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ
 • ಚಾಕ್‐ಬೋಡ್ರ್ ಮೇಲಪ್ದರವು ಸಮಸೆಯ್ ರĿತ ಹಾಗೂ ಓದಬಲಲ್ ಬರವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಚಾಕ್ ಗುರುತುಗಳĹಲ್ಪರಿಪೂಣರ್ ನಿರಂತರತೆಯನುನ್ ಖಾತಿರ್ಗೊĺಸುತತ್ದೆ
 • ಮೇಲಪ್ದರದ ಬಣಣ್ವು ಚಾಕ್ ಗುರುತುಗಳ Ļರುದಧ್ಅತುಯ್ತತ್ಮ ವೈರುಧಯ್ತೆಯನುನ್ ನೀಡುತತ್ದೆ.
 • ಇತಿತ್ೕಚಿನ ಪರ್ವೃತಿತ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೊಡಡ್ಶೆರ್ೕಣಿಯ Ļನಾಯ್ಸĻದೆ.
 • ಶುಷಕ್ ಮತುತ್ಆದರ್ರ್ ಗುರುತುಗĺಗನುನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಶುಚಿಗೊĺಸಬಹುದು
 • ಮೇಲಪ್ದರಗĺಂದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಅಗಿನ್ಶಾಮಕ ದಳದ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಸಥ್ಳಗĺಗೆ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಒಂದು ಶೆರ್ೕಣಿಯಿದೆ.
 • ಅಗಿನ್ಶಾಮಕ ದಜೆರ್ಯ ಲಾಯ್ಮಿನೇಟ್ ಪೂಣರ್ಗೊĺಸುĻಕೆಗಾಗಿ ಅಂತರರಾĽಟ್ರ್ೕಯ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಪೂರೈಸುವುದು
 • ಪಯಾರ್ಯ ವಸುತ್ಗಳ ಐದು ಪಟುಟ್ ಠೀĻ ಹೊಂದಿರುವ ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಆಯಾಮದ ľಥ್ರತೆಯನುನ್ ಪರ್ದļರ್ಸುತತ್ದೆ.
 • ಮೇಲಪ್ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂĺನ ಕಣಗಳು ಸಂಗರ್ಹಗೊಳಳ್ದಂತೆ ಮಾಡುವುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸವ್ಚಚ್ ಮತುತ್ಆರೋಗಯ್ಕರ ಕೆಲಸದ ಸಥ್ಳವಾಗಿಸುತತ್ದೆ.
 • ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್‌ಗಳ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಶ್ರೇಣಿ
 • ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬಾಳಿಕೆ

ಕಾಂಪಾಯ್ಕ್ಟ್ ಲಾಯ್ಮಿನೇಟಗ್ಳು

 • ಮೇಲಪ್ದರಗĺಗೆ Ļಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಪಡಿľದ ರಾಸಾಯನಿಕ ತಡೆಯುĻಕೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ದಾĺಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುತತ್ದೆ.
 • ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಪರ್ತಾಯ್ಮಲ್ಗಳು ಮತುತ್ದಾರ್ವಕಗಳ ಪರ್ತಿರೋಧಕಾಕ್ಗಿ ಇಬಿľ ಅಕಿರ್Ĺಕ್ ರೆľನ್ಸ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ.
 • ಸಮತಲ ಮತುತ್ಲಂಬ ಮೇಲಪ್ದರಗĺಗೆ ಸೂಕತ್ವಾಗಿದೆ.
 • ಯಾವುದೇ ಅಂಚು ಅಥವಾ ಅಂಟಿನ ಅಗತಯ್Ļಲದೇ ಲ್ ಜೋಡಿಸುವುದು ಸುಲಭ.
 • ಎಲಾಲ್ಹವಾಮಾನಗಳĹಲ್ಬಳಸಲು ಕಾಂಪಾಯ್ಕ್ಟ ಲಾಯ್ಮಿನೇಟಗ್ಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಸಥ್ಳಗĺಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಣಣ್ವನುನ್ ತರಲಾಗುವುದು.
 • ಹೊರಾಂಗಣದ ಬಳಕೆಯನುನ್ ತಡೆದುಕೊಳುಳ್ಲು ಬಾĺಕೆ ಮತುತ್ ľಥ್ತಿಸಾಪಕತವ್ದೊಂದಿಗೆ ಥ್ ಲೈಟ್‐ಫಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿļಂಗ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
 • ಉತತ್ಮ ಮುದರ್ಣ ಗುಣಮಟಟ್ದೊಂದಿಗೆ ನĻೕನ ಮತುತ್ಹೆಚುಚ್ ಸುಧಾರಿತ ಸಂಗರ್ಹĻರುವುದು.
 •  ಒಂದಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚುಚ್ ಹಾಳೆಗಳĹಲ್ಏಕ ರೇಖೀಯ ರಚನೆಯನುನ್ ಯಾವುದೇ ಬಿರುಕುĻಲಲ್ದೆ ನೀಡುತತ್ದೆ.
 • ಸುಂದರವಾದ ಮಜಬೂತಾದ ಮೇಲಪ್ದರಗĺಗೆ ಬಣಣ್ಗĺಂದ ಶುದದ್ಫಿನಿಶನುನ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
 • ಗೀರುಗಳನುನ್ ಮರೆಮಾಚುವ ಮತುತ್ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಮತುತ್ ಆಂಟಿಬಾಯ್ಕಿಟ್ೕರಿಯಲ್ ರಕಷ್ಣೆಯನುನ್ ತರುವ ಮೇಲಪ್ದರಗಳನುನ್ ನೋಡಿಕೊಳುಳ್ವುದು ಸುಲಭವಾಗುತತ್ದ
 • ಭವಯ್ತೆಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಅಂಚನುನ್ ಸೇರಿಸಲು ಅಂಚುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಜಬೂತಾದ ಬಣದಣ್ ಪಾಯ್ಟಗರ್ಳು ಇರುವುದು
 • ಹೆಚಿಚ್ನ ಆಯಾಮದ ľಥ್ರತೆ ಮತುತ್ಚಪಪ್ಟೆತನದೊಂದಿಗೆ ಸವ್ಯಂ Ūೕಷಕ ಗುಣಲಕಷ್ಣĻರುವುದು.
 • ಸಾಟ್ರ್ಟಸ್ ಸಂಗರ್ಹವು ನಿಮಮ್ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಮೇಲಪ್ದರಗಳ ಪರಿಹಾರಗಳನುನ್ ನೀಡುತತ್ದೆ.
 • ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೆರ್ೕಣಿಯು ĻĻಧ ಫಿನಿļಂಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತು Ļನಾಯ್ಸಗಳĹಲ್ಲಭಯ್Ļದೆ.
 • ಹೆಚಿಚ್ನ ತೇವಾಂಶ ಮತುತ್ಹೆಚಿಚ್ನ ಆದರ್ರ್ ಪರಿľತಿಗಳĹ ಥ್ ಲ್ಭಾರೀ ದಟಟ್ಣೆಯ ಪರ್ದೇಶಗಳĹಲ್ಸಹ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಾಯರ್ನಿವರ್Ŀಸುತತ್ದೆ
 • ಅಗಿನ್ ಸುರಕಷ್ತಾ ಮಾನದಂಡಗĺಗೆ ಕಟುಟ್ನಿಟಾಟ್ಗಿ ಅನುಸರಿಸುವĹಲ್ ಬದದ್ರಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ.

ವೆನೀರ್ ಲಾಯ್ಮಿನೇಟ್ಸ

 • ಪಿರ್ೕಮಿಯಂ ವುಡ್ ವೆನಿಯಸ್ರ್ ಸಥ್ಳಗಳನುನ್ ನೈಸಗಿರ್ಕ ರೀತಿಯĹಲ್ ಪರಿವತಿರ್ಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತತ್ದೆ.
 • ಎಫ್ಎಸ್ľ ಪರ್ಮಾಣೀಕೃತ ಮರದ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಜಾತಿಯಿಂದ ತಯಾರಿľದ ಸುಂದರವಾದ ಮತುತ್ľಥ್ತಿಸಾಪಕಥ್ ವೆನಿರ್ಗಳು ಲಭಯ್Ļದ

ಎಂಎಫ್ľ

 • ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಯಂತೊರ್ೕಪಕರಣ, ಉತತ್ಮ ತಿರುಪು Ŀಡಿಯುವ ಶಕಿತ್ ಮತುತ್ನಯವಾದ ಮೇಲಪ್ದರದ ಫಿನಿļಂಗ
 • ವಾಣಿಜಯ್ ಮತುತ್ವಸತಿ ಸಥ್ಳಗĺಗೆ ಸೂಕತ್ವಾದ ವಾಯ್ಪಕ ಶೆರ್ೕಣಿಯ Ļನಾಯ್ಸಗಳು